Thi công bảng hiệu chi nhánh ngân hàng Sài Gòn bank – CN Mã Lò