Thi công bảng hiệu alu, chữ nổi CT Duyên Hải Miền Nam