Thi công bảng hiệu alu, chữ nổi trường anh ngữ Tinh Anh, Q. 8